Có 1 kết quả:

yǐn yōu

1/1

yǐn yōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) secret concern
(2) private worry

Một số bài thơ có sử dụng