Có 1 kết quả:

yǐn huì

1/1

yǐn huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vague
(2) ambiguous
(3) veiled
(4) obscure