Có 1 kết quả:

yǐn mò

1/1

yǐn mò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to vanish gradually
(2) to disappear
(3) to fade out