Có 1 kết quả:

yǐn miè

1/1

yǐn miè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fade away
(2) to vanish
(3) to disappear