Có 1 kết quả:

yǐn tán

1/1

yǐn tán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hidden pond or pool