Có 1 kết quả:

yǐn rán

1/1

yǐn rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) burning with no flame
(2) fire beneath the surface
(3) hidden combustion