Có 1 kết quả:

yǐn jí

1/1

yǐn jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

an unmentionable illness (e.g. venereal disease)