Có 1 kết quả:

yǐn bìng bù bào

1/1

Từ điển Trung-Anh

not to tell others of one's illness