Có 1 kết quả:

yǐn tòng

1/1

yǐn tòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hidden anguish
(2) secret suffering
(3) (medicine) dull pain