Có 1 kết quả:

yǐn gāo

1/1

yǐn gāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cryptorchidism
(2) undescended testis