Có 1 kết quả:

yǐn sī

1/1

yǐn sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) secrets
(2) private business
(3) privacy