Có 1 kết quả:

yǐn mì nán yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

too embarrassing to mention