Có 1 kết quả:

yǐn mì nán yán ㄧㄣˇ ㄇㄧˋ ㄋㄢˊ ㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

too embarrassing to mention