Có 1 kết quả:

yǐn sè

1/1

yǐn sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protective coloration (esp. of insects)
(2) camouflage