Có 1 kết quả:

yǐn bì

1/1

yǐn bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to conceal
(2) to hide
(3) covert
(4) under cover