Có 1 kết quả:

yǐn bì qiǎng pò xià zài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) drive-by download (a form of malware booby-trap)
(2) silent drive-by download