Có 1 kết quả:

yǐn cáng chù

1/1

yǐn cáng chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shelter
(2) hiding place