Có 1 kết quả:

yǐn xuè

1/1

yǐn xuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

occult blood (in medicine, fecal blood from internal bleeding)