Có 1 kết quả:

yǐn zhōng

1/1

yǐn zhōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a secret
(2) sth best not told to anyone
(3) confidential information