Có 1 kết quả:

yǐn huì

1/1

yǐn huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hold back from saying precisely what is on one's mind