Có 1 kết quả:

yǐn shēn

1/1

yǐn shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hide oneself
(2) invisible (person or online status)