Có 1 kết quả:

yǐn shēn cǎor ㄧㄣˇ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 隱身草|隐身草[yin3 shen1 cao3]