Có 1 kết quả:

yǐn tuì

1/1

yǐn tuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retire (from society, esp. from politics)
(2) to vanish