Có 1 kết quả:

yǐn yì

1/1

yǐn yì

phồn thể

Từ điển phổ thông

ẩn dật, xa lánh đời thường

Từ điển Trung-Anh

(1) to live in seclusion
(2) reclusive
(3) hermit
(4) recluse

Một số bài thơ có sử dụng