Có 1 kết quả:

yǐn dùn

1/1

yǐn dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hide (from the world)

Một số bài thơ có sử dụng