Có 1 kết quả:

yǐn bì

1/1

yǐn bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hide
(2) to conceal and avoid (contact)
(3) to keep sth concealed

Một số bài thơ có sử dụng