Có 1 kết quả:

yǐn yǐn zuò tòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to ache dully