Có 1 kết quả:

yǐn xiǎn mù biāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

intermittent target