Có 1 kết quả:

yǐn quán

1/1

yǐn quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a skull with sunken cheek bone
(2) cryptozygous