Có 1 kết quả:

yǐn shì

1/1

yǐn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a cover-up