Có 1 kết quả:

juàn miào

1/1

juàn miào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

extremely elegant