Có 1 kết quả:

nán yú dēng tiān ㄋㄢˊ ㄩˊ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

harder than climbing to heaven (idiom)