Có 1 kết quả:

nán zhù

1/1

nán zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to baffle
(2) to stump