Có 1 kết quả:

nán dé

1/1

nán dé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seldom
(2) rare
(3) hard to come by