Có 3 kết quả:

qiāoqiǎoquè

1/3

qiāo

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chim sẻ. § Còn gọi là “ma tước” 麻雀.

Từ điển Trung-Anh

(1) a freckle
(2) lentigo

Từ ghép 1

qiǎo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con chim sẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chim sẻ. § Còn gọi là “ma tước” 麻雀.

Từ ghép 3

què

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chim sẻ. § Còn gọi là “ma tước” 麻雀.

Từ điển Thiều Chửu

① Con chim sẻ.
② Tính chim sẻ nó hay nhảy nhót, cho nên người mừng rỡ nhảy nhót gọi là tước dược 雀躍.

Từ điển Trần Văn Chánh

Chim sẻ, chim nhỏ (nói chung). Xem 雀 [qiăo], [què].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chim: 麻雀 Chim sẻ, chim ri; 孔雀 Chim công;
② (văn) Có tàn nhang. Xem 雀 [qiao], [qiăo].

Từ điển Trần Văn Chánh

Chim sẻ. 【雀盲眼】tước manh nhãn [qiăo mang yăn] (đph) Quáng gà. Xem 雀 [qiao], [què].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chim sè.

Từ điển Trung-Anh

(1) small bird
(2) sparrow
(3) also pr. [qiao3]

Từ ghép 364

ài tiáo què zhuó jiǔ 艾条雀啄灸ài tiáo què zhuó jiǔ 艾條雀啄灸àn sè yā què 暗色鴉雀àn sè yā què 暗色鸦雀àn xiōng zhū què 暗胸朱雀bái bān chì nǐ là zuǐ què 白斑翅拟蜡嘴雀bái bān chì nǐ là zuǐ què 白斑翅擬蠟嘴雀bái bān chì xuě què 白斑翅雪雀bái chì jiāo zuǐ què 白翅交嘴雀bái guān pān què 白冠攀雀bái kuàng què méi 白眶雀鶥bái kuàng què méi 白眶雀鹛bái kuàng yā què 白眶鴉雀bái kuàng yā què 白眶鸦雀bái méi què méi 白眉雀鶥bái méi què méi 白眉雀鹛bái méi shān què 白眉山雀bái méi zhū què 白眉朱雀bái xiōng yā què 白胸鴉雀bái xiōng yā què 白胸鸦雀bái yāo xuě què 白腰雪雀bái yāo zhū dǐng què 白腰朱頂雀bái yāo zhū dǐng què 白腰朱顶雀bān chì nǐ là zuǐ què 斑翅拟蜡嘴雀bān chì nǐ là zuǐ què 斑翅擬蠟嘴雀bān chì zhū què 斑翅朱雀bān hǎi què 斑海雀Bān què Bǐ lā duō 般雀比拉多bǎo xìng méi què 宝兴鹛雀bǎo xìng méi què 寶興鶥雀běi cháng wěi shān què 北長尾山雀běi cháng wěi shān què 北长尾山雀běi zhū què 北朱雀bì sè yǎn jīng zhuō má què 閉塞眼睛捉麻雀bì sè yǎn jīng zhuō má què 闭塞眼睛捉麻雀biǎn zuǐ hǎi què 扁嘴海雀cāng bèi shān què 苍背山雀cāng bèi shān què 蒼背山雀cāng tóu yàn què 苍头燕雀cāng tóu yàn què 蒼頭燕雀cháng wěi zhū què 長尾朱雀cháng wěi zhū què 长尾朱雀chì chì shā què 赤翅沙雀chì xiōng zhū dǐng què 赤胸朱頂雀chì xiōng zhū dǐng què 赤胸朱顶雀chì zhū què 赤朱雀chù táng yàn què 处堂燕雀chù táng yàn què 處堂燕雀Chuān hè tóu shān què 川褐头山雀Chuān hè tóu shān què 川褐頭山雀Dǎ Má què Yùn dòng 打麻雀运动Dǎ Má què Yùn dòng 打麻雀運動dà lǜ què bēi 大綠雀鵯dà lǜ què bēi 大绿雀鹎dà shān què 大山雀dà zhū què 大朱雀diǎn chì zhū què 点翅朱雀diǎn chì zhū què 點翅朱雀diǎn xiōng yā què 点胸鸦雀diǎn xiōng yā què 點胸鴉雀duǎn wěi yā què 短尾鴉雀duǎn wěi yā què 短尾鸦雀fěn hóng fù lǐng què 粉紅腹嶺雀fěn hóng fù lǐng què 粉红腹岭雀fèng tóu què yīng 凤头雀莺fèng tóu què yīng 鳳頭雀鶯fèng tóu què zuǐ bēi 凤头雀嘴鹎fèng tóu què zuǐ bēi 鳳頭雀嘴鵯gāo shān jīn chì què 高山金翅雀gāo shān lǐng què 高山岭雀gāo shān lǐng què 高山嶺雀gāo shān què méi 高山雀鶥gāo shān què méi 高山雀鹛gāo shān xuán mù què 高山旋木雀guān hǎi què 冠海雀Hǎi nán kǒng què zhì 海南孔雀雉hè bèi dì shān què 褐背地山雀hè chì xuě què 褐翅雪雀hè chì yā què 褐翅鴉雀hè chì yā què 褐翅鸦雀hè dǐng què méi 褐頂雀鶥hè dǐng què méi 褐顶雀鹛hè guān shān què 褐冠山雀hè hóu xuán mù què 褐喉旋木雀hè huī què 褐灰雀hè liǎn què méi 褐脸雀鹛hè liǎn què méi 褐臉雀鶥hè tóu lǐng què 褐头岭雀hè tóu lǐng què 褐頭嶺雀hè tóu què méi 褐头雀鹛hè tóu què méi 褐頭雀鶥hè tóu shān què 褐头山雀hè tóu shān què 褐頭山雀hè xié què méi 褐胁雀鹛hè xié què méi 褐脅雀鶥hè yā què 褐鴉雀hè yā què 褐鸦雀hēi chì què bēi 黑翅雀鵯hēi chì què bēi 黑翅雀鹎hēi dǐng má què 黑頂麻雀hēi dǐng má què 黑顶麻雀hēi guān shān què 黑冠山雀hēi hóu shān què 黑喉山雀hēi hóu xuě què 黑喉雪雀hēi hóu yā què 黑喉鴉雀hēi hóu yā què 黑喉鸦雀hēi méi cháng wěi shān què 黑眉長尾山雀hēi méi cháng wěi shān què 黑眉长尾山雀hēi méi què méi 黑眉雀鶥hēi méi què méi 黑眉雀鹛hēi méi yā què 黑眉鴉雀hēi méi yā què 黑眉鸦雀hēi tóu jīn chì què 黑头金翅雀hēi tóu jīn chì què 黑頭金翅雀hēi tóu là zuǐ què 黑头蜡嘴雀hēi tóu là zuǐ què 黑頭蠟嘴雀hēi wěi là zuǐ què 黑尾蜡嘴雀hēi wěi là zuǐ què 黑尾蠟嘴雀hēi xiōng má què 黑胸麻雀hóng chì xuán bì què 紅翅旋壁雀hóng chì xuán bì què 红翅旋壁雀hóng é jīn chì què 紅額金翅雀hóng é jīn chì què 红额金翅雀hóng fù huī què 紅腹灰雀hóng fù huī què 红腹灰雀hóng fù shān què 紅腹山雀hóng fù shān què 红腹山雀hóng jiāo zuǐ què 紅交嘴雀hóng jiāo zuǐ què 红交嘴雀hóng méi huā què 紅梅花雀hóng méi huā què 红梅花雀hóng méi sōng què 紅眉松雀hóng méi sōng què 红眉松雀hóng méi zhū què 紅眉朱雀hóng méi zhū què 红眉朱雀hóng tóu cháng wěi shān què 紅頭長尾山雀hóng tóu cháng wěi shān què 红头长尾山雀hóng tóu huī què 紅頭灰雀hóng tóu huī què 红头灰雀hóng tóu yā què 紅頭鴉雀hóng tóu yā què 红头鸦雀hóng xiōng zhū què 紅胸朱雀hóng xiōng zhū què 红胸朱雀hóng yāo zhū què 紅腰朱雀hóng yāo zhū què 红腰朱雀hóng zuǐ yā què 紅嘴鴉雀hóng zuǐ yā què 红嘴鸦雀huā cǎi què yīng 花彩雀莺huā cǎi què yīng 花彩雀鶯huān hū què yuè 欢呼雀跃huān hū què yuè 歡呼雀躍huān xīn què yuè 欢欣雀跃huān xīn què yuè 歡欣雀躍huáng é yā què 黃額鴉雀huáng é yā què 黄额鸦雀huáng fù shān què 黃腹山雀huáng fù shān què 黄腹山雀huáng hóu què méi 黃喉雀鶥huáng hóu què méi 黄喉雀鹛huáng jiá shān què 黃頰山雀huáng jiá shān què 黄颊山雀huáng jǐng nǐ là zuǐ què 黃頸擬蠟嘴雀huáng jǐng nǐ là zuǐ què 黄颈拟蜡嘴雀huáng méi lín què 黃眉林雀huáng méi lín què 黄眉林雀huáng què 黃雀huáng què 黄雀huáng xiōng zhī què 黃胸織雀huáng xiōng zhī què 黄胸织雀huáng zuǐ zhū dǐng què 黃嘴朱頂雀huáng zuǐ zhū dǐng què 黄嘴朱顶雀huī guān yā què 灰冠鴉雀huī guān yā què 灰冠鸦雀huī hóu yā què 灰喉鴉雀huī hóu yā què 灰喉鸦雀huī kǒng què zhì 灰孔雀雉huī kuàng què méi 灰眶雀鶥huī kuàng què méi 灰眶雀鹛huī lán shān què 灰蓝山雀huī lán shān què 灰藍山雀huī tóu huī què 灰头灰雀huī tóu huī què 灰頭灰雀huī tóu què méi 灰头雀鹛huī tóu què méi 灰頭雀鶥huī tóu yā què 灰头鸦雀huī tóu yā què 灰頭鴉雀huǒ guān què 火冠雀Huò shì xuán mù què 霍氏旋木雀jí běi zhū dǐng què 极北朱顶雀jí běi zhū dǐng què 極北朱頂雀jiā má què 家麻雀jiǎo zuǐ hǎi què 角嘴海雀jiě pōu má què 解剖麻雀jīn chì què 金翅雀jīn é què méi 金額雀鶥jīn é què méi 金额雀鹛jīn é sī què 金額絲雀jīn é sī què 金额丝雀jīn què huā 金雀花jīn sè yā què 金色鴉雀jīn sè yā què 金色鸦雀jīn sī què 金丝雀jīn sī què 金絲雀jīn tóu hēi què 金头黑雀jīn tóu hēi què 金頭黑雀jīn xiōng què méi 金胸雀鶥jīn xiōng què méi 金胸雀鹛jīn yǎn méi què 金眼鶥雀jīn yǎn méi què 金眼鹛雀jiǔ hóng zhū què 酒紅朱雀jiǔ hóng zhū què 酒红朱雀jù zuǐ shā què 巨嘴沙雀kǒng què 孔雀Kǒng què Hé 孔雀河kǒng què nǚ 孔雀女Kǒng què Wáng cháo 孔雀王朝Kǒng què zuò 孔雀座lǎo tiān yé è bù sǐ xiā jiā què 老天爷饿不死瞎家雀lǎo tiān yé è bù sǐ xiā jiā què 老天爺餓不死瞎家雀lì tóu què méi 栗头雀鹛lì tóu què méi 栗頭雀鶥lín lǐng què 林岭雀lín lǐng què 林嶺雀lǐng què zuǐ bēi 領雀嘴鵯lǐng què zuǐ bēi 领雀嘴鹎lǜ bèi shān què 綠背山雀lǜ bèi shān què 绿背山雀lǜ kǒng què 綠孔雀lǜ kǒng què 绿孔雀lǜ què 綠雀lǜ què 绿雀lú huā huáng què 芦花黄雀lú huā huáng què 蘆花黃雀Lù dé què méi 路德雀鶥Lù dé què méi 路德雀鹛luó què jué shǔ 罗雀掘鼠luó què jué shǔ 羅雀掘鼠má què 麻雀má què suī xiǎo , wǔ zàng jù quán 麻雀虽小,五脏俱全má què suī xiǎo , wǔ zàng jù quán 麻雀雖小,五臟俱全méi hóng méi zhū què 玫紅眉朱雀méi hóng méi zhū què 玫红眉朱雀méi shān què 煤山雀mén kě luó què 門可羅雀mén kě luó què 门可罗雀mén tíng lěng luò , mén kān luó què 門庭冷落,門堪羅雀mén tíng lěng luò , mén kān luó què 门庭冷落,门堪罗雀Méng gǔ shā què 蒙古沙雀miǎn què 冕雀nǐ dà zhū què 拟大朱雀nǐ dà zhū què 擬大朱雀niǎo què 鳥雀niǎo què 鸟雀Ōū jīn chì què 欧金翅雀Ōū jīn chì què 歐金翅雀pǔ tōng zhū què 普通朱雀què bān 雀斑què lèi 雀类què lèi 雀類què máng 雀盲què niǎo 雀鳥què niǎo 雀鸟què xíng mù 雀形目què yīng 雀鷹què yīng 雀鹰què yuè 雀跃què yuè 雀躍què zào 雀噪Rì běn sōng què yīng 日本松雀鷹Rì běn sōng què yīng 日本松雀鹰sān zhǐ yā què 三趾鴉雀sān zhǐ yā què 三趾鸦雀shā sè zhū què 沙色朱雀shān má què 山麻雀shān què 山雀shí què 石雀shǔ hóng zhū què 曙紅朱雀shǔ hóng zhū què 曙红朱雀shù má què 树麻雀shù má què 樹麻雀Sì chuān xuán mù què 四川旋木雀sōng què 松雀sōng què yīng 松雀鷹sōng què yīng 松雀鹰Tái wān huáng shān què 台湾黄山雀Tái wān huáng shān què 臺灣黃山雀Tái wān jiǔ hóng zhū què 台湾酒红朱雀Tái wān jiǔ hóng zhū què 臺灣酒紅朱雀Tái wān què méi 台湾雀鹛Tái wān què méi 臺灣雀鶥táng láng bǔ chán , huáng què zài hòu 螳螂捕蝉,黄雀在后táng láng bǔ chán , huáng què zài hòu 螳螂捕蟬,黃雀在後wén xiōng zhī què 紋胸織雀wén xiōng zhī què 纹胸织雀wén xū què 文须雀wén xū què 文鬚雀xī zuǐ què 錫嘴雀xī zuǐ què 锡嘴雀xǐ shān bái méi zhū què 喜山白眉朱雀xǐ shān diǎn chì zhū què 喜山点翅朱雀xǐ shān diǎn chì zhū què 喜山點翅朱雀xǐ shān hóng méi zhū què 喜山紅眉朱雀xǐ shān hóng méi zhū què 喜山红眉朱雀xiǎo yún què 小云雀xiǎo yún què 小雲雀Xiū shì xuán mù què 休氏旋木雀xiù hóng fù xuán mù què 鏽紅腹旋木雀xiù hóng fù xuán mù què 锈红腹旋木雀xuán mù què 旋木雀xuě què 血雀yā què wú shēng 鴉雀無聲yā què wú shēng 鸦雀无声yǎn wén huáng shān què 眼紋黃山雀yǎn wén huáng shān què 眼纹黄山雀yàn què 燕雀yàn què ān zhī hóng hú zhī zhì 燕雀安知鴻鵠之志yàn què ān zhī hóng hú zhī zhì 燕雀安知鸿鹄之志yàn què chù táng 燕雀处堂yàn què chù táng 燕雀處堂yàn què wū què 燕雀乌鹊yàn què wū què 燕雀烏鵲yàn què xiàng hè 燕雀相賀yàn què xiàng hè 燕雀相贺yàn què yān zhī hóng gǔ zhī zhì 燕雀焉知鴻鵠之志yàn què yān zhī hóng gǔ zhī zhì 燕雀焉知鸿鹄之志yín hóu cháng wěi shān què 銀喉長尾山雀yín hóu cháng wěi shān què 银喉长尾山雀yín liǎn cháng wěi shān què 銀臉長尾山雀yín liǎn cháng wěi shān què 银脸长尾山雀yìn miǎn hè tóu què méi 印緬褐頭雀鶥yìn miǎn hè tóu què méi 印缅褐头雀鹛Yù Shān què méi 玉山雀鶥Yù Shān què méi 玉山雀鹛Yuǎn dōng shān què 远东山雀Yuǎn dōng shān què 遠東山雀yún què 云雀yún què 雲雀zá sè shān què 杂色山雀zá sè shān què 雜色山雀Zàng huáng què 藏黃雀Zàng huáng què 藏黄雀Zàng què 藏雀Zàng xuě què 藏雪雀Zhǎo wā hé què 爪哇禾雀zhǎo zé shān què 沼泽山雀zhǎo zé shān què 沼澤山雀Zhèn dàn yā què 震旦鴉雀Zhèn dàn yā què 震旦鸦雀Zhōng huá pān què 中华攀雀Zhōng huá pān què 中華攀雀Zhū què 朱雀zōng bèi xuě què 棕背雪雀zōng é cháng wěi shān què 棕額長尾山雀zōng é cháng wěi shān què 棕额长尾山雀zōng hóu què méi 棕喉雀鶥zōng hóu què méi 棕喉雀鹛zōng jǐng xuě què 棕頸雪雀zōng jǐng xuě què 棕颈雪雀zōng tóu què méi 棕头雀鹛zōng tóu què méi 棕頭雀鶥zōng tóu yā què 棕头鸦雀zōng tóu yā què 棕頭鴉雀zōng zhěn shān què 棕枕山雀zōng zhū què 棕朱雀