Có 1 kết quả:

qiāo zi

1/1

qiāo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a freckle
(2) lentigo