Có 1 kết quả:

Yàn dàng shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yandang mountains, famous scenic area in southeast Zhejiang