Có 1 kết quả:

xióng mǎ

1/1

xióng mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) male horse
(2) stallion