Có 1 kết quả:

xióng huáng

1/1

xióng huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) realgar
(2) red orpiment