Có 1 kết quả:

xióng huáng jiǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

realgar wine (traditionally drunk during the Dragon Boat Festival 端午節|端午节[Duan1 wu3 jie2])