Có 1 kết quả:

yǎ sú gòng shǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

can be enjoyed by scholars and lay-people alike (idiom)