Có 1 kết quả:

yǎ sī bìng

1/1

yǎ sī bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

yaws (infectious tropical disease)