Có 1 kết quả:

Yǎ gè bīn pài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jacobin club, French revolutionary party that played a leading role in the reign of terror 1791-1794