Có 1 kết quả:

yǎ shì

1/1

yǎ shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

elegant scholar