Có 1 kết quả:

Yǎ wēi

1/1

Yǎ wēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yahweh