Có 1 kết quả:

yǎ zuò

1/1

yǎ zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (restaurant etc) private room
(2) booth
(3) comfortable seating