Có 1 kết quả:

yǎ yì

1/1

yǎ yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) your kind offer
(2) your valued advice
(3) delicate interest and charm

Một số bài thơ có sử dụng