Có 1 kết quả:

yǎ huái

1/1

yǎ huái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) refined feelings
(2) distinguished emotions

Một số bài thơ có sử dụng