Có 1 kết quả:

yǎ fáng

1/1

yǎ fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) apartment (with shared bathroom and kitchen)
(2) bedsit