Có 1 kết quả:

yǎ gù

1/1

yǎ gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old friend
(2) correct interpretation