Có 1 kết quả:

yǎ yuè

1/1

yǎ yuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou
(2) Korean a'ak
(3) Japanese gagaku

Một số bài thơ có sử dụng